Objednávky prijaté a vybavené do 12oo hod budú odoslané v deň vybavenia a dostanete ich bežne na druhý deň.
Novinky
11.04.2017
Rezačka vizitiek 50 x 90 mm na spád 3 mm
Rezačka vizitiek 50 x 90 mm na spád 3 mm - Ponuka mesiaca Po dlhej dobe totálneho nedostatku rezačiek na trhu, podarilo sa nám doviezť horúcu nov... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

 

 

 

  1. Úvod
  2. Podmienky
  3. obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky firmy EXPA PRINT, s.r.o.. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") vydáva firma EXPA PRINT, s.r.o. so sídlom Vodárenská 2, 040 06 Košice, IČO:36577715 IČ DPH:SK2021819107, register vedie: Okresný súd Košice 1, odd.: Sro, vložka č. 14718/V. (ďalej len „dodávateľ“). Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok dodávateľa je zverejnené vždy na oficiálných internetových stránkach www.traxxprinter.sk a www.raffaelis.com.

Tovar môže objednávať fyzická aj právnická osoba, ktoré sú v súlade s týmito VOP . Kupujúci vystavením objednávky akceptuje "VOP" pre dodávku tovaru a služieb vyhlásené predávajúcim. Vztahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito "VOP", ktoré sú pre obidve strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy Ján Raffaelis) a jeho zákazníkov (kupujúcích) a v tomto aktuálním znení tvorí obsah kúpnej zmluvy ( o dodávke tovaru alebo služieb ) a je ich neoddelitelnou súčasťou.

Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme tovar alebo služby na základe elektronickej objednávky a špecifikácie dodá predávajúci podľa špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty, alebo inak) až po potvrdrení ceny a vyjadrení súhlasu s realizáciou objednávky obvykle prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak, ale vždy v písomnej forme.

Predmet zmluvy

Predmetom služieb sú jedine položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke, v potvrdení prevzatej objednávky a súhlase so všetkým tam uvedenom. Váhy, rozmery, kapacity, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www všetkých stránkach firmy Ján Raffaelis, katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi pokial neboli v zmluve uvedené ako záväzné. Firma Ján Raffaelis (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojím odberatelom dodávať:

    - tovar a službu v bezvadnom stave so špecifikáciami alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru alebo služby.
    - vyhovúci normám, predpisom a nariadení platným pre územie SR alebo ČR.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je prevádzka predávajúceho. Pri osobnom odberu inou osobou než kupujúcom je takáto osoba povinná preukázať sa a platným občianským preukazom.

Objednávky a uzavretie zmluvy

Objednávka je návrhem kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potrvdenie predávajúcim, zmluva vzniká potom samotným dodaním tovaru, alebo služby. Predávajúci si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky obvykle nad 30 €.

Predávajúci je v závislosti na charakteru obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu a pod...) oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom potvrdiť - považuje sa za neplatnú a nerealizuje sa.

Ak je medzi účastníkmi uzavretá dlhodobá písomná zmluva, objednávka uzavretú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej nedielnou súčasťou.

Stáli zákazníci s ktorými je uzavretá písomná kúpna zmluva užívajú si výhod zjednaných pri podpise zmluvy, respektíve jednostranne ponúkaných po uzavretí zmluvy na jeho internetovej stránke.

Kupujúci v okamžiku prevzatia tovaru vzniká právo na ostúpenie od kúpnej zmluvy. Môže tak urobiť bez udania dôvodu, najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa musí vrátiť nepoškodený, čistý v pôvodnom obale, s pôvodnou dokumentáciou v stave s nepoškodenou plombou a v hodnote akom bol tovar prevzatý. Náklady na dopravu k predávajúcemu znáša kupujúci. V prípade ak bude tovar vrátení nekompletný, alebo poškodený môže predávajúci znížiť cenu. Toto právo vrátenia tovaru sa nevzťahuje na služby - tieto nie je možné vrátiť.

Objednávku je možné stornovať len ak nedošlo už k odoslaniu tovaru. Pokial došlo k odoslaniu tovaru už sa považuje odoslaná objednávka (návrh kúpnej zmluvy) za objednávku na ktorú je kupujúci neodvolatelne viazaný.

Ceny a zaplatenie

Ponukové ceny uvedené na web stránkach firmy Ján Raffaelis sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien. Kúpna cene je považovaná za zaplatenú až po úhrade celej kúpnej ceny. Pri nedodržaní platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok z predľženia z hodnoty nezaplatenej čiastky vo výške 0,1 % za každý deň oneskorenej úhrady. Zároveň kupujúci stráca všetké výhody, zľavy a pod. do budúcnosti. Predaný tovar je majetkom predávajúceho až do zaplatenia celej čiastky kúpnej ceny.

K cene tovaru alebo služby je pripočítana ceny dopravy.

Dodacia lehota

Dodacia lehota začína bežať odo dňa prijatia záväznej objednávky za podmienky prijatia všetkých podkladov, ktoré sú potrebné k vybaveniu dodávky. V prípade, že je tovar na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať najneskôr v deň prijatia (ak objednávka došla do 12oo hod.) alebo na nasledovný pracovný deň. Dodacia lehota môže byť predlžená ak je spozdenie spôsobené vyžšou mocou alebo okolnosťami nezapríčinených predávajúcim. Ak nie je tovar na sklade bude kupujúcemu oznámená skutočnosť a ponúknuté náhradné riešenie.

Doprava

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, zkontrolovať neporušenosť obalu a pod. V prípade akýchkoľvek závad neodkladne oznámi prepravcovi. Faktúra je vždy priložená v balíku.

Záruky a servis

Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky. Výrobky firmy TraxxPrinter Ltd - Grécko sú dodávané s doživotnou zárukou. Štočky fotopolymérové sú dodávané s 5 ročnou zárukou, alebo 1 milion odtlačení. Platí čo nastane najskôr. Ostatný tovar je dodávaný so zárukov minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady musí tieto skutočnosti oznámiť v písomnej forme a doporučene najpozdejšie do 3 dní od prevzatiu tovaru.

Predávajúci sa vyjadri k reklamácii do 10 dní od ich obdržania.

Záverečné ustnovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslanie objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písemne dohodnuté iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bezvýhradne akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnu výšku ceny objednaného tovaru alebo služby.

 

 

ADRESA OBCHODU

REPRO centrum

Vodárenska 2

0400 06 Košice

                                                 

OBJEDNÁVKY

obchod@peciatkytraxx.sk

telefón: 0915 975 092

do 13:00 hod.

  OTVÁRACIE HODINY         

Pondelok - piatok

8:00 - 16:30 hod

 

PREVÁDZKOVATEĽ

EXPAprint, s.r.o.

Vodárenská 2

040 06 Košice


Výborné parkovanie len 20 m od vchodu - 5 bezplatných parkovacích miest pre návštevníkov.

copyright: 1990-2019 - Ján Raffaelis
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk