Novinky
11.04.2017
Rezačka vizitiek 50 x 90 mm na spád 3 mm
Rezačka vizitiek 50 x 90 mm na spád 3 mm - Ponuka mesiaca Po dlhej dobe totálneho nedostatku rezačiek na trhu, podarilo sa nám doviezť horúcu nov... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

 

 

 

  1. Úvod
  2. Podmienky
  3. ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O ZPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV FIRMY Ján Raffaelis.

Ján Raffaelis (dalej tiež len RAFFAELIS zpracováva všetky osobné údaje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, t.j. aktuálne v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "Zákon"): s účinnosťou odpovedajúcich ich postaveniu voči dňa 25 mája 2018 tiež v súlade s Nariadením Europského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so zpracovávaním osobných údajov (ďalej ako "Nariadení! alebo "GDPR").

Nižšie shrňujeme základné zásady RAFFAELISa v súvislosti so spracovaním osobných udajov každého zamestnanca, spolupracovníka, alebo obchodného partnera (ďalej len "Klient"), ktoré  nám k svojej osobe poskytne. Cielom týchto zásad je dať Klientovi informácie o tom, aké jeho osobné údaje o ňom RAFFAELIS zpracováva ako o fyzickej osobe v súvislosti s plnením naších zmluvných či zákonných povinnost, poskytovaných služieb, predaja tovaru, obchodných ponúk, k akým účelom prípadne ako dlho budeme tieto údaje budú spracovávame, komu a akému dôvodu je môžeme odovzdať a rovnako informovať Klienta o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti sospracovávaním ich osobných údajov náleží.

Tieto zásady sa týkajú zpracovaniu osobných údajov Klientov firmy RAFFAELIS a primerane i ich zástupcov či kontaktných osôb, návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných firmou RAFFAELIS a to vždy v rozsahu osobných údajov odpovedajúcich ich postaveniu voči RAFFAELISu. Obdobné zásady platia i pre osobné údaje zamestnancov a spolupracovníkov RAFFAELISa, ktorý poskytli limitovaný súhlas so spracovávaním svojích údajov pre propagáciu firmy RAFFAELIS.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Ján Raffaelis, so sídlom Užhorodská 25, 040 11 Košice, IČO:10775196, telefón: 0911 333 833, e-mail: raffaelis@raffaelis.com , webová stránka: https://www.raffaelis.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Podľa Nariadenie nie je RAFFAELIS povinný menovať poverenca pre ochranu osobných údajov Zaväzuje sa však uschovávať osobné dáta vždy v súlade s Nariadením tak, aby bola s ohľadom na mieru rizika zneužitia vždy primerane zaistená ich dôvernosť, integrita, dostupnosť a odolnosť systému ich uloženia.

Objekt, kde sa nachádza RAFFAELIS je chránený proti nepovolanému vstupu elektronickým systémom, napojeným na sekurity službu. Vstup je možný po zadaní karty vstupujúceho.. Všetci zamestnanci sú povinný dbať na maximálnu opatrnosť pri všetkých činnostiach súvisejúcich s ochranou dát.

KATEGÓRIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV.

Osobným údajomje akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je RAFFAELIS schopný identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru môže zo strany RAFFAELISa dôjsť k zpracovaniu nasledujúcich osobných údajov Klienta:

Základné osobné identifikačné údaje, teda údaje nutné pre uzavretie a plnenie zmluvy (obchodu):
- akademický titul
- meno / mená, priezvisko
- názov obchodnej firmy
- IČO, DIČ, IČ DPH
- adresa trvalého pobytu
. adresa sídla, alebo miesta podnikania
- fakturačnáá adresa
- identifikačné údaje zástupcu Klienta alebo kontaktnej osoby, ktorú určí klient
- identifikačné údaje pre platby
- bankové spojenie

Kontaktné a lokalizačné údaje, údaje vhodné pre riadne plnenie zmluvy a riešenie prípadných sporov vyplývajúcich z poskytovania služby:
- kontaktné telefónne čísla
- kontaktné e-maily
- URL adresa
- osobné údaje v súvislosti s elekttronickým prístupom k webovej stránke a ďalším aplikáciám RAFFAELISa - IP adresa a/alebo súbory cookies

Kontaktné údaje o zakúpenom tovare, odoberaných služieb, využívaní služieb a platobnej morálke:
- druh a špecifikácia služby, alebo tovaru.
- objem poskytnutých sluužieb / tovaru a ich cena
- informácia o platobnej morálke

RAFFAELIS nevykonáva zpracovanie osobných citlivých osobných údajov / zvláštnych kategórii osobných údajov okrem výnimočných prípadov, kedy je k takému spracovaniu písomne zmocnený príslušným objektom.

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNY DOVOD ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Zpracovanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinnosti a z dôvodu opravnených záujmov RAFFAELISa

Poskytnutím osobných údajov nutných pre plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinnosti RAFFAELISa a ochranu jeho oprávnených záujmu je povinnné, bez týchto údajov by nebolo možné služby a tovar poskytovať.K zpracovaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas Klienta. Zpracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností sa nedá odmietnuť. Jedná sa hlavne o tieto základné dielčie účely:

- plnenie zmluvy, uplatnenie práv a povinností zo zmluvy a súvisejúcich zákonných práv z titulu zmluvy (plnenie zmluvy)
- plnenie zákonných daňových a účtovných povinností (plnenie zákonných povinností)
- účely stanovené zváštnymi zákonmi pre potrebu trestného riadenie a pre naplnenie povinnosti v súčinnosti s Políciou Slovenskej republiky
  a ďalšími štátnymi orgánmi (plnenie zákonných povinností)
- prevádzkovanie prípadných kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch užívaných RAFFAELISom pre účely prevencie vzzniku škôd
 (oprávnený záujem RAFFAELISa)
- vyhodnocovanie chovania zákazníka pri užívani služieb RAFFAELIa a jeho platobnej morálkypre účely prevencie vzniku pohľadávok čo môže mať vplyv na rozhodovanie o podmienkach uzatváranie ďalších zmlúv s Klientom, pričom rozhodovanie o     uzavretí či neuzavretí smluvy neprebieha
automatizovane (oprávnený záujem RAFFAELISa
-vymáhanie pohľadávok za Klientom a ostatné obchodné/ Klienske spory (oprávnený záujem RAFFAELISa
- procesy spojené s identifikáciou Klienta (plnenie zmluvy)
- zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby (opránený  záujem RAFFAELISa)
- evidencia dlžníkov (oprávnený záujem RAFFAELISa)

Zpracovanie Klientov RAFFAELISa so súhlasom pre obchodné účely účinný od 25.5,2018

So súhlasom Klienta zpracováva RAFFAELIS osobné údaje pre obchodné účely. Pre obdobie od 25.5.2018 zaisťuje RAFFAELIS adresným oslovením Klientov nový súhlas pre takéto zpracovanie.So súhlasom pre obchodné účely RAFFAELISa od 25.5.2018 zpracováva osobné údaje Klienta primárne pre podávanie správ o novinkách na trhu v rámci predmetu podnikania RAFFAELISa, o predajných akciách, zmenách cien, vytvorenie vhodnej ponuky tovaru a služieb pre Klienta čči o činnosti RAFFAELISa. Zprávy môžu byť podávané písomne, ústne, telefonicky, alebo elektronicky. RAFFAELIS môže tiež o klientoch, ktorí tento súhlas udelia vytvárať a uchovávať tiež údaje o ich správaní pri využívaní služieb RAFFAELISa.

Poskytnutie súhlasu k obchodným účelom je dobrovolné a  Klient je môže kedykoľvek odvolať. Tento súhlas ostáva v platnosti po dobu využívania služieb RAFFAELISa a najmenej nasledujúcich 5 rokov, alebo do doby pokiaľ ju Klient neodvolá. Pre obchodné účely možu byť na základe súhlasu zpracované všetké kategórie údajov uvedené zhora (s výnimkou podpisu).

Zpracovanie údajov subjektu, ktore dali súhlas s marketingovím oslovením elektonického kontaktu:

U subjektou, ktoré dali súhlas s marketingovým oslovením prestredníctvom elektronického kontaktu, zpracováva RAFFAELIS i ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlasu kontakty, ktoré ich subjekt dá k dispozícii pre účely marketingového oslovenia s ponukou služieb a tovaru RAFFAELISa. Pokial tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných RAFFAELISom, sú spoločné s týmito údajmi spracované i prípadné údaje cookies, ktoré sú umiestiené na internetových stránkach, na ktoré bol tento súhlas daný, ale to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolený. Súhlas so zpracovaním osobných údajov, okrem údajov užívaných aplikáciou http://eshop.raffaelis.com môže klient dať, alebo kedykoľvek upraviť podľa svojho uváženie i po prihlásenia sa do svojho prosfilu OSOBNÉ ÚDAJE / MOJE FIRMA v e-shope RAFFAELISa. (eshop.raffaelis.com).

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Zpracovávané osobné údaje sú získavané od Klienta a to predovšetkým v súvislosti s naviazaním obchodných kontaktov a registrácii Klienta u RAFFAELISa a prípadne v rámci dalšej komunikácie s Klientom, či už osobné, telefonické, písomné, alebo iné, ako aj z iných podkladov a dokumentov, ktoré klient RAFFAELISa poskytne, alebo z verejných zdrojov (zpracovaných jedine za účelom určeným týmto verejným zdrojom).

SUBJEKTY ZPRACOVÁJUCE OSOBNÉ ÚDAJE.

Osobné údaje zpracováva priamo RAFFAELIS a to v listinej a elektronickej forme, ručne i automatizovane.

ZPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV INÝM OSOBÁM:

Osobné údaje môžu byť zprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych právnnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom riadení, daňovým úradom a pod.) a v minimálnej miere napr. spoločnosti podielajúce sa na alebo zaisťujúce dopravu tovaru Klientovi, alebo firme spolupracujúce na výrobedodávaného výrobku. Iným osobám RAFFAELIS osobné údaje Klienta neposkytne.


OBDOBIE, PRE KTORÉ SUBJEKT SÚHLASÍ SO ZPRACOVANIM A DOBA ULOŽENIIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje sú RAFFAELISom zpracované v rozsahu nutnom pre naplnenie činnosti v súlade s účeloom zpracovania, tak ako je uvedené vyžšie, po dobu nutnej k dosiahnutiu účelu zpracovania osobných ú, príjemcoch ktorým osobnédajov, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi, s prihliadnutím k zmluvným, alebo zákonným lehotám pre uplatnenie práv za vady */ za škodu, z titulu reklamačných lehôt. Následne sú osobné údaje vymazané, alebo anonimizované. Osobné údaje Klientov RAFFAELISa, ak majú byť splnené všetky zmluvné povinnosti voči RAFFAELISu a RAFFAELIS má splnené všetky zmluvné povinnosti voči Klientovi, uplynuly lehoty pre uplatnenie zmluvných, alebo zákonných práv a má zároveň splnené všetky zákonné povinnnosti pre ktoré osobné údaje Klientov zpracováva RAFFAELIS maže alebo anomizuje. Faktúry vystavené RAFFAELISom sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty archivovanépo dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr môžu byť po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované i Klienske zmluvy.

INFORMÁCIE O PRÁVACH SUBJEKTOV ÚDAJE V SÚVISLOSTI SO ZPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PLATNÝCH OOD 25.5.2018:

RAFFAELIS sa snaží vychádzať subjektom údajov pri naplňovaní týchto ich práv v čo najvyžšej miere ústretovo. Podľa Nariadenia má subjekt údajov 8 v prípade, že bude pre RAFFAELISa identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže RAFFAELISu svoju totožnosť, platia ďalej vedené práva:

Právo na prístup k osobným údajom: podľa čl. 15 Nariadenia má Klient právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahrňuje právo získať od RAFFAELISa:

- potvrdenie, či a aké osobné údaje zpracováva,
- informácie o účeloch zpracovávania, kategóriach  dotýkaných osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli, alebo budú zprístupnené, plánovaná doba zpracovávania, o existencii práva požadovať od správca oprau alebo výmaz osobných údajov dotýkajúcich sa subjektu údajov, alebo omedzenie ich zpracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto zpracovaniu, práva podať sťažosť u dozorového úradu, o všetkých dostupných informáciach o zdroji osobných údajov, pokial nie su získane od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovaniu - v prípade, že nebudú nepriaznivo dotkutá práva a slobody tretích osôb aj kópieosobných údajov.

Právo na potvrdenie o zpracovávaných osobných údajov a na informácie je možné uplatniť písomne na adrese sídla firmy RAFFAELIS.

- Právo na opravu nepresných údajov:

Podľa čl. 16 GDPR má subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude RAFFAELIS zpracovávať. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť písomne na adrese RAFFAELISa, za podmienky doloženie oprávnenosti uvedenej žiadosti.

- Právo na výmaz:

Podľa č. 17 GDPR má subjekt údajov právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý), ktoré sa ho týkajú, pokial firma RAFFAELIS nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovávanie týchto osobných údajov. Firma RAFFAELIS má nastavené mechanizmi pre zaistenie anonimizácie či výmazu osobných údajov v prípade , že už nie sú potrebné k účelu, pre ktoré boli zpracovávané. Pokial sa subjekt údajov domieva, e nedošlo k výmazu jeho osobných údajov, môže sa pre vysvetlenie obrátiť na adresu firmy RAFFAELIS.

- Právo na obmedzenie spracovania:

Podľa čl. 18 GDPR má subjekt údajov do doby vyriešenie podnetu právo obmedzenie zpracovania, pokial bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich zpracovania, alebo pokial podá námietku proti ich spracovaniu a to písomne na adresu sídla spoločnosti RAFFAELIS.

- Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia zpracovania


Podľ čl. 19 GDPR má subjekt údajov právo na oznámenie zo strany firmy RAFFAELIS v prípade opravy, výmazu, alebo obmedzení osobných údajov. Ak dôjde k oprave, alebo výmazu sobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkov prípadu, kedy sa to ukáže ako nemožné, alebo to vyžaduje neprimerané úsilie,

- Právo na prenositelnosť údajov:

Podľa čl. 20 GDPR má subjekt právo na prenositelnosť udajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol zprávcovi, vo štrukturovanom, bežne používanom a strojove čitateľnom formáte, právo požiadať firmu RAFFAELIS odovzdanie týchto údajov inému správcovi.

- Právo vzniesť námietku proti zpracovaniu osobných údajov:

Podľa čl. 21 GDPR má subjekt údajov právo vzniesť námietku proti zpracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu firmy RAFFAELIS.

V prípade že firma RAFFAELIS nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktoré prevažuje nad záujmavy, alebo právami a slobodami subjektu údajov, firma RAFFAELIS zpracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídlo firmy RAFFAELIS:

- Právo na odvolanie súhlasu so zpracovávaním osobných údajov.

Súhlas so zpracovávaním osobných údajov pre obchodné účely je platný od 25.5.2018 je ho možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle a to buďe ektronicky na emailovú adresu raffaelis@raffaelis.com , alebo písomne na adresu sídla RAFFAELISu.

- Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadného rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom zpracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky, alebo sa hoobdobným spôsobom významne dotklo. irma RAFFAELIS prehlasuje, že okrem procesu urgovanie dľžných platieb, nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právymi účinkami pre subjekty údajov.

- Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu sobnch údajov.

Subjekt údajov má právo podať sťažnosť u dozorového úraduu, pkial sa domieva, že zpracovaním jeho osobných údajov bolo porušené Nariadenie. Týmto dozorovým úradom bude pre subjekty údajov s bydliskom v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov.

Aktuálne platné znenie INFORMÁCIE O ZPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV FIRMY Ján Raffaelis. (posledná aktualizácia 1.5.2018 ) je vždy zverejnené ako dokument GDPR.pdf tu: https://1422530579.eshop-rychlo.sk/show-free.htm?fid=64

 

ADRESA OBCHODU

REPRO centrum

Vodárenska 2

0400 06 Košice

                                                 

OBJEDNÁVKY

obchod@peciatkytraxx.sk

telefón: 0915 975 092

do 13:00 hod.

  OTVÁRACIE HODINY         

Pondelok - piatok

8:00 - 16:30 hod

 

PREVÁDZKOVATEĽ

EXPAprint, s.r.o.

Vodárenská 2

040 06 Košice


Výborné parkovanie len 20 m od vchodu - 5 bezplatných parkovacích miest pre návštevníkov.

copyright: 1990-2019 - Ján Raffaelis
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk